Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden terug. Er zijn algemene voorwaarden voor B2C bestellingen (consument/particulier) en voor B2B bestellingen (bedrijven/zakelijk). Klik op de juiste tab om de voorwaarden te lezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN: CONSUMENTEN

V1.2 – 12 oktober 2021

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Vandenbroucke Cosmetics NV
Hanzestraat 8
8370 Blankenberge

Ondernemingsnummer: BE 0405.225.022
E-mail: info@vandenbroucke-cosmetics.be
Rekeningnummer: BE14 3631 6153 8483

 

Artikel 2 – Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Vandenbroucke Cosmetics en de Klant (hierna “Overeenkomst”).
 • Bijzondere Voorwaarden”: eventuele specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Vandenbroucke Cosmetics en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden, zoals een aanvaard bestelorder.
 • Goederen”: alle goederen die door Vandenbroucke Cosmetics worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 • Klant”: de (toekomstige) contractspartij, handelend als consument, van Vandenbroucke Cosmetics met wie een Overeenkomst tot stand komt.
 • Webshop”: de online winkel aangeboden door Vandenbroucke Cosmetics waarop de Klant de Goederen kan bestellen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst – toepasselijkheid algemene voorwaarden – wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor bestellingen waarbij de Klant via een particulier (gast)account een bestelling plaatst voor privédoeleinden. Door een bestelling te plaatsen via een particulier account, erkent de Klant dat hij uitsluitend voor privédoeleinden handelt.
 2. De weergegeven Goederen op onze Webshop vormen geen aanbod maar wel een uitnodiging voor de Klant om te bieden. Om een Goed aan te kopen en dus een bestelling te plaatsen, dient de Klant het gewenste Goed in het winkelmandje te plaatsen. Daarna dient de Klant bepaalde gegevens in te vullen, alsook de gewenste leverings- en betalingsmethode te kiezen. Daarna krijgt de Klant een overzicht van de gewenste Goederen en de door hem verstrekte gegevens en voorkeuren. Door op de betaalknop te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst door de Klant. Zodra Vandenbroucke Cosmetics de bestelling per e-mail bevestigt aan de Klant, komt de Overeenkomst rechtsgeldig tot stand.
 3. Tenzij ingeval van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht, is iedere geplaatste bestelling via de Webshop bindend. De Klant is niet gerechtigd om de bestelling en levering van Goederen via de Webshop te annuleren en zal dus gehouden zijn tot de volledige prijs conform de bestelling.
 4. Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden van toepassing. Door de totstandkoming van de Overeenkomst wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en derhalve volledig af te zien van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 5. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd aan en bevestigd door Vandenbroucke Cosmetics. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Vandenbroucke Cosmetics in rekening gebracht worden. Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.

 

Artikel 4 – Levering

 1. Vandenbroucke Cosmetics levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de sluiting van de Overeenkomst te leveren tenzij een specifieke leveringstermijn is afgesproken in de eventuele Bijzondere Voorwaarden.
 2. De leveringstermijn bedoeld in het vorige lid vat evenwel slechts aan nadat alle verschuldigde bedragen voor de betrokken Goederen integraal werden betaald. In geen geval zullen de Goederen geleverd worden voordat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.
 3. De levering van de Goederen gebeurt aan het adres dat door de Klant is opgegeven.
 4. Het risico van beschadiging en/of verlies van Goederen berust bij Vandenbroucke Cosmetics tot het moment van bezorging aan de Klant of aan een door de Klant aangewezen vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de levering vertraging ondervindt doet Vandenbroucke Cosmetics alle redelijke inspanningen om de Goederen alsnog aan de Klant te leveren binnen een redelijke termijn die Vandenbroucke Cosmetics zal communiceren aan de Klant, dewelke de Klant zal aanvaarden.
 6. Indien de bestelde Goederen ondanks een geplaatste bestelling toch zouden uitgeput zijn in de voorraad, zal Vandenbroucke Cosmetics onverwijld de betaalde bedragen van de betrokken Goederen aan de Klant terugbetalen. Vandenbroucke Cosmetics kan in geen geval gehouden worden tot de levering van Goederen die niet langer in voorraad zijn.
 7. Alle Goederen blijven de volledige eigendom van Vandenbroucke Cosmetics tot de verschuldigde bedragen van de bestelling en eventuele verzendkosten zijn betaald door de Klant.
 8. Indien Vandenbroucke Cosmetics door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zal de leveringstermijn bedoeld in het vorige lid worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is rechtgezet. Indien deze situatie van overmacht permanent is, is Vandenbroucke Cosmetics gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Vandenbroucke Cosmetics op betaling door de Klant voor reeds door Vandenbroucke Cosmetics geleverde Goederen voordat sprake was van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn: de laattijdige of gebrekkige levering van een toeleverancier, het faillissement of ontbinding of overname van een toeleverancier, overheidsingrijpen, terrorisme, natuurrampen, stakingen, rellen, overvallen, onbeschikbaarheid van onze informaticasystemen, en alle andere situaties waarop Vandenbroucke Cosmetics geen redelijke controle kan uitoefenen.

 

Artikel 5 – Prijs en betaling

 1. Alle prijzen die op de Webshop vermeld zijn, zijn definitief en totaal, inclusief btw. Aanvullend kan Vandenbroucke Cosmetics verzendkosten aanrekenen. Het bedrag van de verzendkosten wordt altijd duidelijk vermeld voordat de Klant zijn bestelling plaatst. Behoudens andersluidende overeenkomst, bedraagt de verzendkost 4,95 euro (incl. btw) per bestelling. Vanaf een bestelling van 35 euro (incl. btw) is de verzending evenwel gratis.
 2. Vandenbroucke Cosmetics is ten allen tijde gerechtigd om de prijzen in de Webshop aan te passen. Dergelijke aanpassing zal geen invloed hebben op de reeds geplaatste bestellingen, behoudens ingeval van indexatie, in welk geval de indexatie conform de wettelijke criteria zal geschieden.
 3. Vandenbroucke Cosmetics is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
 4. Alle verschuldigde bedragen dienen contant voldaan te worden via de door de Klant gekozen betaalmethode.
 5. Laattijdige betaling van een factuur maakt alle nog openstaande facturen van rechtswege opeisbaar, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 6. Het voorleggen door Vandenbroucke Cosmetics van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Goederen via de Webshop heeft de Klant als consument het recht om de Goederen zonder schadevergoeding (tenzij voor waardeverminderingen) en zonder opgave van redenen terug te sturen gedurende een termijn van 14 kalenderdagen die volgt op de levering van de Goederen.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal het Goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien de Klant de Goederen wil terugsturen, moet hij de Goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele uitstekende staat en in de originele verpakking aan Vandenbroucke Cosmetics terugsturen, conform de door Vandenbroucke Cosmetics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De Klant kan zijn retour op de volgende manieren aanmelden:
 1. Indien de Klant een of meerdere Goederen retourneert, zal hij na contactname met Vandenbroucke Cosmetics conform het vorige lid, een gratis retourlabel ontvangen. Andere kosten van terugzending, zoals het gebruik van een eigen retourlabel of verzendmethode, zijn uitsluitend voor rekening van de Klant en Vandenbroucke Cosmetics komt daaromtrent niet tussen.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Vandenbroucke Cosmetics dit bedrag terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ofwel de ontvangst door Vandenbroucke Cosmetics van de teruggestuurde Goederen, ofwel de ontvangst van het bewijs van de Klant dat de Goederen werden teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Vandenbroucke Cosmetics kan een vergoeding aanrekenen voor de eventuele waardevermindering van de Goederen indien dit een gevolg is van het gebruik dat verdergaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen, of indien de Goederen beschadigd werden teruggestuurd. Deze vergoeding zal verrekend worden met de aan de Klant terug te betalen bedragen.
 4. De Klant begrijpt dat hij niet over een herroepingsrecht beschikt in de volgende gevallen:
  • Verzegelde Goederen waarvan de verzegeling is verbroken na levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde cosmetische producten in ons gamma zoals mascara, dagcrème, parfums, oogschaduw, …
  • Goederen die gemaakt zijn volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk naar zijn wensen gepersonaliseerd zijn.
  • Goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.
  • Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 1. Wanneer de Klant geen herroepingsrecht kan uitoefenen, maar toch de Goederen terugstuurt naar Vandenbroucke Cosmetics, dan zal Vandenbroucke Cosmetics de Klant op de hoogte brengen van het feit dat het herroepingsrecht niet kan uitgeoefend worden. In dat geval kan de Klant alsnog kiezen om de Goederen opnieuw te ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden, doch enkel na de voorafgaande betaling van alle verzendkosten.

 

Artikel 7 – Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 1. Vandenbroucke Cosmetics staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant heeft recht op de wettelijke garantietermijn overeenkomstig de Wet Consumentenkoop die eindigt twee jaar na de levering van de Goederen. Indien het gebrek aan conformiteit zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, wordt het conformiteitsgebrek geacht te hebben bestaan ten tijde van de levering. Daarna dient de consument-Klant te bewijzen dat het conformiteitsgebrek reeds ten tijde van de levering aanwezig was.
 3. De Klant dient eventuele conformiteitsgebreken binnen de twee maanden na kennisname van het gebrek te melden aan Vandenbroucke Cosmetics. Bij gebreke van tijdige melding overeenkomstig deze bepaling, verliest de Klant zijn rechten vermeld in dit artikel.
 4. Na verloop van de wettelijke garantietermijn bedoeld in het tweede lid staat Vandenbroucke Cosmetics enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant schriftelijk, binnen 14 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek en in ieder geval binnen het jaar na verloop van de wettelijke garantietermijn, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis moet brengen aan Vandenbroucke Cosmetics.
 5. Indien er een gebrek in de Goederen is vastgesteld, zal Vandenbroucke Cosmetics de Goederen terugnemen en deze ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe exemplaren. Indien het herstel of de vervanging echter een buitensporige kost of onmogelijk zou zijn voor Vandenbroucke Cosmetics, heeft de Klant recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Vandenbroucke Cosmetics vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn, zonder dat deze termijn kan verstrijken voor de in het tweede lid vermelde wettelijke garantietermijn van twee jaar volgend op de levering.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

 1. Vandenbroucke Cosmetics verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant algemene informatie te verschaffen met betrekking tot de Goederen en de Overeenkomst. Vandenbroucke Cosmetics is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Eventuele onjuistheden, onvolledigheden of onnauwkeurigheden binden Vandenbroucke Cosmetics niet doch worden wel zo snel als redelijk mogelijk rechtgezet door Vandenbroucke Cosmetics. De Klant erkent dat de informatie op de Webshop van algemene aard is en niet is aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden, wensen of doelen van de Klant.
 2. De Webshop kan hyperlinks bevatten naar externe webpagina’s of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan door Vandenbroucke Cosmetics en Vandenbroucke Cosmetics is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina’s.
 3. Vandenbroucke Cosmetics verbindt zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis) doch zij verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis. Vandenbroucke Cosmetics wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
 4. De Klant verbindt zich ertoe de Goederen te gebruiken overeenkomstig de richtlijnen en instructies vermeld op de Webshop en op de eventuele meegeleverde gebruikshandleiding. In ieder geval zal de Klant de Goederen gebruiken overeenkomstig een redelijk en zorgvuldig persoon. Vandenbroucke Cosmetics kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig gebruik van de Goederen dat strijdig is met het voorgaande.
 5. Behalve ingeval van opzet, is Vandenbroucke Cosmetics niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade ingevolge de Goederen, het gebruik van de Webshop of de laattijdige levering.
 6. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Vandenbroucke Cosmetics, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Vandenbroucke Cosmetics voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen in het kader van de Overeenkomst, te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag voor de geplaatste bestelling, zonder dat dit het bedrag kan overstijgen waarvoor de aansprakelijkheid van Vandenbroucke Cosmetics is verzekerd.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alle merken, modellen, ontwerpen, uitvindingen, studies, tekeningen, schetsen, foto’s, teksten, software, knowhow, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele prestaties van Vandenbroucke Cosmetics of van derde partijen blijken of zijn vervat, hetzij met betrekking tot de Goederen zelf, hetzij met betrekking tot de Webshop, blijven te allen tijde de eigendom van Vandenbroucke Cosmetics of van eventuele derden-titularissen. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval worden gereproduceerd, gewijzigd, publiek medegedeeld, gedecompileerd enzovoort, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Vandenbroucke Cosmetics of eventuele derden-titularissen.
 2. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht.
 3. De Klant vrijwaart Vandenbroucke Cosmetics integraal voor iedere vordering van, of aansprakelijkheden t.a.v. derden als gevolg van ieder gebruik van de Goederen of de Webshop dat de intellectuele rechten van derden schendt of kan schenden.

 

Artikel 10 – Varia

 1. De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien Vandenbroucke Cosmetics gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
 3. Vandenbroucke Cosmetics behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Webshop te publiceren. Elke bestelling die na deze publicatie wordt geplaatst zal onderhevig zijn aan de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden, dewelke de Klant zal aanvaarden door het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de Overeenkomsten tussen Vandenbroucke Cosmetics en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de woonplaats van de Klant.
 3. In afwijking van het vorige lid, indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, kunnen geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zowel door de Klant als Vandenbroucke Cosmetics worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be).